Het blue partner programma

Meld je nu aan en ontdek de voordelen

Busch-Jaeger

Voorwaarden Blue Partner Programma

Door u (hierna: de deelnemer) te registreren voor het Blue Partner Programma (hierna: BPP) gaat u akkoord met de voorwaarden in dit document. 

1. Juridische kennisgeving

Het BPP is een initiatief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABB B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de George Hintzenweg 81 (3068 AX Rotterdam), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24000504. 

Het BPP is gericht op marketingcommunicatie en informatievoorzieningen ten aanzien van Busch-Jaeger producten. 

Deelname aan het BPP betekent uitdrukkelijk niet dat er een joint-venture, koop-, agentuur- of distributieovereenkomst, noch dat er enige andere vorm van juridische samenwerking tot stand komt. Het is de deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de schijn te wekken dat de deelnemer namens ABB handelt of onderdeel uitmaakt van de ABB organisatie. Het dient daarbij te allen tijden duidelijk te zijn voor een derde partij dat de deelnemer handelt voor eigen rekening en risico. 

ABB heeft het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. In dat geval stelt ABB de deelnemer binnen een redelijke termijn schriftelijk in kennis van de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. 

Contractuele verklaringen (bijv. bevestigingsmail, wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden of privacybeleid) kunnen per e-mail aan de deelnemer worden verzonden. 

2. Kosten en recht op deelname 

De mogelijkheid tot deelname is beperkt tot professionele partijen met maximaal 10 medewerkers, gevestigd in Nederland, die in hun bedrijfsvoering installatiewerkzaamheden verrichten (lokale installateurs) waarbij gebruik gemaakt wordt van de volgende materialen: Busch-Jaeger producten (schakelmateriaal, smart home oplossingen en gebouwautomatiseringsproducten). Deelname is kosteloos voor de deelnemer. 

Om deel te nemen dient de deelnemer zich in te schrijven. ABB behoudt zich het recht voor om inschrijving en daarmee deelname te weigeren. 

Als onderdeel van de inschrijving is de deelnemer verplicht om de vereiste gegevens en de vrijwillige gegevens op een waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige wijze te verstrekken, zoals verzocht in het registratieformulier. De deelname is daarnaast gekoppeld aan het ontvangen van de BPP nieuwsbrief. Het uitschrijven van de nieuwsbrief zal daarom gelden als uitschrijving van het BPP en beëindiging van deelname. 

3. Opzeggen

Deelname kan te allen tijde, om welke reden dan ook, opgezegd worden door de deelnemer. 

ABB kan naar eigen inzicht en om welke reden dan ook deelname van een individuele deelnemer opschorten en/of beëindigen. ABB biedt het BPP aan met dien verstande dat zij het programma te allen tijde geheel of gedeeltelijk kan wijzigen, opschorten of staken. ABB garandeert niet dat het BPP te allen tijde beschikbaar is. Deelname is voor uw eigen risico. 

4. Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten en alle (overige) industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde informatie, (demo)materialen, producten en documentatie blijven bij ABB of derde-rechthebbende(n) en gaan niet op de Deelnemer over, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Het gebruik en de registratie van de naam ABB/Busch-Jaeger is uitsluitend voorbehouden aan ABB. U mag geen registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de ABB of Busch-Jaeger merknaam of een naam of een daarmee vergelijkbare naam die bestaat uit een deel van de ABB naam of enig ander geregistreerd handelsmerk. Hieronder worden eveneens begrepen namen die tot verwarring kunnen leiden tussen die naam en de ABB-merken. Voor zover toch goedkeuring wordt gegeven voor een dergelijke registratie, zal deze goedkeuring slechts geldig zijn indien deze schriftelijk (getekend door twee vertegenwoordigers van ABB) en ondubbelzinnig is gegeven. 

Gedurende deelname aan het BPP heeft de deelnemer het (niet-exclusieve en niet overdraagbare) recht om het ‘Blue Partner Programma Vignet’ te gebruiken in zijn communicatie en presentatie. Bij een eventuele beëindiging van de deelname aan het BPP komt het recht om het ‘Blue Partner Programma Vignet’ te gebruiken te vervallen. De deelnemer dient het vignet zodanig te gebruiken zodat er geen schade aan het vignet of het Bush-Jaeger merk wordt toegebracht. 

5. Aansprakelijkheid

ABB is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van ABB. 

6. Privacy

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deelname aan het BPP zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van ABB. 

7. Integriteit

De deelnemer zal niet in strijd handelen met de ABB Code of Conduct

8. Scheidbaarheid van bepalingen 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze voorwaarden verwijderd te zijn, alle overige bepalingen blijven daarbij volledig geldig en van kracht en wordt de nietige bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is. 

9. Recht- en forumkeuze

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. Eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of deelname aan het BPP, met inbegrip van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze voorwaarden, zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Rotterdam, Nederland.

Close menu